Thuduc Agromarket thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ năm 2017.